نمایشگاه1401 رونوشت

نمایشگاه سال 1400 :

در طول مدت فعالیت این گالری افراد بسیاری در زمینه اعتلای فرهنگ و هنر و با دغدغه های فرهنگی، با گالری همکاری داشته اند و در نهایت توانسته اند کارنامه ی مطلوبی برای ایوان سپید رقم بزنند .
اطلاعات کامل از نمایشگاه ها و فعالیت های فرهنگی این عزیزان در سایت ایوان سپید قابل مشاهده است .